Doelstelling

  1. De Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC) heeft ten doel:
    a. het behartigen van de belangen van de houders van Units Central American Timber Fund en het optimaliseren van hun rendement in gemeld fonds;
    b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de unithouders te
    voorzien van relevante informatie die ter beschikking van de stichting is en informatie die de stichting met alle wettelijke middelen weet te achterhalen.